For The Public (SE) For The Public (IT) For The Public (DE) For The Public (FI) For The Public (CZ) For The Public (GR)
Home
About Us
Contact us
Consortium Description
Management
Research Partners
Partner Institutions
Research Activities
Summary
Dissemination of Knowledge
News
Contact
Press Releases
Events
FP6 Facts
For The Public
(Multilingual Content)
Project
News And Views
FP6


Apotherapy: For The Public

Search on This Topic:   
[ Go to Home | Select a New Topic ]


For The Public Content : For The Public: News And Views
Posted by admin on Monday, May 07 @ 16:31:35 EEST (2514 reads)

Akseli Hemminki receives European Society of Gene and Cell Therapy Young Investigator Award

(03/10/2007)

 
Akseli Hemminki named K. Albin Johansson Research Professor, Finnish Cancer Institute.

(10/07/2007)

 
Marco Falasca is named Professor in Signal Transduction at Queen Mary's School of Medicine & Dentistry, London.

(01/07/2007)

 

(01/05/2007)

 
 

(10/4/2007)

 

(02/03/2007)

 

(11/01/2007)

 
Article about Αpotherapy is published in the 'Research & Innovation' magazine of the National Documentation Centre of Greece.

(Read More in Reed More in ENEN ...)

(Read More in Reed More in GRGR ...)

(27/12/2006)

 
CD40, cancer, therapy, PI3 kinase, immunotherapy, gene therapy, signaling, European Commission Program, FP6, Virtual Medical Lab, Faculty of Medicine, University of Crete
Read More... | Content

For The Public Content : For The Public (SE)
Posted by admin on Friday, May 04 @ 16:57:38 EEST (2425 reads)

 
Apoterapiprojektet: information till allmänheten (Mars 2007)
(Also available in: GR[GR] - CZ[CZ] - FI[FI] - DE[DE] - IT[IT] - SE[SE] - EN[EN] )


Apoterapiprojektet: Europeisk forskning för cancerbehandling  
       

Många av oss känner någon som drabbats av cancer. Trots framgångar inom medicinsk forskning fortsätter cancer att vara en av de sjukdomar som orsakar flest dödsfall i västvärlden. Inom Europeiska Unionen orsakar cancer 1 av 5 dödsfall.

Ordet cancer omfattar en bredd av olika tumörformer där alla består av okontrollerat växande celler. Cellerna bildar tumörer (knölar) i det organ där den okontrollerade delningen startat och i vissa fall kan cellerna bege sig till nya organ och bilda metastaser.

Idag finns behandlingar som är specifika för olika former av cancer och denna utveckling har genom åren lett till att allt fler människor förlänger sin överlevnadstid efter diagnos. Tyvärr ger dagens behandlingar såsom kemoterapi och strålning ej långvariga effekter och deras biverkningar är ofta svåra.

Med ökad livslängd inom den Europeiska Unionen samt en växande 50+ åldersgrupp är det viktigt att fortsätta forskning kring nya cancerbehandlingar med bättre effekt och färre biverkningar. Den Europeiska Unionen inbjuder med jämna mellanrum vetenskapsmän att ansöka om medel för att utveckla forskningssamarbeten mellan olika EU länder.

Apoterapiprojektet är ett av de projekt som finansieras genom det 6:e ramprogramet (FP6) via den Europeiska kommissionen. Projektet är ett samarbete mellan experter från 7 olika europeiska länder och inkluderar forskare inom grundforskning, bioteknologi och onkologer med daglig kontakt med cancerpatienter. Apoterapiprojektet utformades för att nyttja talanger från varje specifikt forskningsteam för att ta fram och utvärdera nya cancerterapier på olika cancerformer.

Projektet baseras på ett protein, CD40, som finns naturligt men i låga nivåer på vanliga celler i kroppen. Funktionen av CD40 är viktig för att aktivera kroppens försvar mot patogener så som virus och bakterier. CD40 kan även aktivera kroppens försvar mot cancer, en komplex process som kallas anti-tumör responser. Studier har visat att CD40 kan driva en form av kontrollerad celldöd som kallas apoptos i tumörceller. Celldöd och kontrollen av denna är en kritisk funktion i kroppen eftersom skadade celler måste kunna tas bort för att organismen skall överleva. CD40 måste aktiveras av sin partner CD40 ligand (CD40L). Funktionen hos en ligand är att binda till sin receptor och därigenom inducera en kaskad av intracellulära signaler som kan leda till en rad av olika händelser inkluderande celldöd.

Egenskaperna hos CD40 gör den till en ideal kandidat för terapi mot en så variabel sjukdom som cancer. Apoterapiprojektet kommer att utveckla syntetiska bärare (liposomer) för att leverera CD40L till tumörceller med CD40 uttryck (Figur 1). Forskare i Novosom AG, Tyskland, kommer att utveckla dessa liposomer på ett sätt så att de attraheras till tumören och på så sätt levererar CD40L dit. Detta målsökande system ger en selektiv behandling av cancerceller medan normal vävnad lämnas opåverkad av behandlingen.

Liposomerna är inte det enda sättet som vi kan leverera CD40L på. I Finland, Grekland och Sverige kommer erfarna forskare som arbetar under handledning av Dr Hemminki, Dr Eliopoulos och Dr Loskog att skapa virusar som levererar CD40L genen till tumörer. Ett vanligt förkylningsvirus som har modifierats på laboratoriet genom att ovälkomna gener är utplockade och utbytta mot CD40L genen används. På detta sätt bildar rekombinanta CD40L virusar trojanska hästar som kan gå in i celler och leverera önskad gen – aktivatorn av CD40. På insidan av tumören börjar CD40L att tillverkas och kan aktivera CD40. Detta leder sedan till tumörens destruktion. Forskarna i Apoterapiprojektet hoppas kunna kartlägga den komplexa signaleringen som leder till tumörcellens död både via apoptos och via aktiveringen av de immunceller som selektivt kan söka upp och döda tumörcellerna (Figur 2).

Ett team av histologer ledda av dr Ehrmann i Tjeckien ansvarar för apoptosanalysen på en cellulär nivå för att studera effekterna av CD40 aktivering hos tumörceller samt omliggande normal vävnad. Detta är ett mycket viktigt arbete eftersom det kommer att dokumentera och konfirmera vad som händer i den levande kroppen på kort och lång sikt efter att CD40L behandling är given. Enbart regression av tumörer är inte en adekvat målsättning för vetenskaplig forskning; det är viktigt att förstå vad som händer men även hur det händer. 

Med detta i åtanke kommer forskarteam från Italien och England ledda av Dr Broginni och Dr Falasca att undersöka hur CD40 aktivering kan göras mer effektiv (Figur 3). Delar av den mycket reglerade kontrollen av normal celldöd involverar ett antal bromsar som kan stoppa apoptosen och förhindra CD40 inducerad celldöd under normala förhållanden. Cellen måste därför stänga av dessa bromsar om celldöden skall inträffa. Det är centralt för CD40-baserad terapi att kartlägga dessa bromsar och hur de fungerar. Utveckling av antagonistiska kemikalier som kan ta bort bromsarna är viktiga om vi vill se full effekt av CD40 inducerad apoptos som terapi av cancer.

Varje forskarteam kommer dagligen att ledas av sin forskningsledare och projektet som helhet koordineras av den grekiske forskningsledaren Dr Aristides Eliopoulos. Apoterapikonsortsiet av forskare och kliniker kommer att mötas årligen för att detaljerat gå igenom fortskridandet för varje delteam. Forskningsteamet hoppas att uppnå målsättningarna inom Apoterapiprojektet och föra denna grundläggande forskning närmare de patienter som behöver den. Mot slutet av de tre åren som anslagen sträcker kommer gruppen att söka fortsatt finansiering från den Europeiska Kommissionen med förhoppning att föra ut CD40-baserad terapi till kliniken.

____________________Titel: Apotherapy: ‘CD40 ligand-based modalities for the treatment of solid tumours’.
Kontrakt nummer: 037344
Total kostnad: € 2,110,263
Anslag från Kommissionen: € 1,895,900


Apotherapy
 
CD40, cancer, therapy, PI3 kinase, immunotherapy, gene therapy, signaling, European Commission Program, FP6, Virtual Medical Lab, Faculty of Medicine, University of Crete
Read More... | Content

For The Public Content : For The Public (IT)
Posted by admin on Friday, May 04 @ 16:56:36 EEST (2261 reads)

 
The Apotherapy project: information for the public (March 2007)
(Also available in: GR[GR] - CZ[CZ] - FI[FI] - DE[DE] - IT[IT] - SE[SE] - EN[EN] )


Il progetto Apotherapy: la ricerca europea verso una terapia dei tumori
            

La maggior parte di noi conosce almeno una persona che ha sofferto di tumore. Nonostante i notevoli progressi nella ricerca medica degli ultimi decenni, la malattia rimane una delle principali cause di morte nei paesi sviluppati, essendo responsabile di 1/5 delle morti nella Unione Europea.

Il termine “cancro” racchiude un alto numero di malattie, tutte caratterizzate da una crescita incontrollata delle cellule. Queste cellule tumorali possono crescere in maniera anomala per formare un tumore e, in alcuni casi, spostarsi in altri tessuti dell’organismo per formare tumori secondari o metastasi.

Oggi abbiamo a disposizione trattamenti specifici per singoli tipi di tumore e questi progressi si sono tradotti in un numero maggiore di persone che sopravvivono più a lungo dopo la diagnosi di tumore. Purtroppo, questi trattamenti, che includono chemioterapia e radioterapia, spesso non sono in grado di curare in modo definitivo la malattia e presentano degli effetti indesiderati che ne limitano l’uso.
 
Considerato che la vita media dei cittadini dell’Unione Europea è in aumento e che quindi aumenterà la popolazione di ultra cinquantenni, è necessario continuare la lotta contro i tumori e la ricerca di nuove terapie che abbiano una maggiore efficacia e un minor numero di effetti indesiderati. L’Unione Europea invita periodicamente ricercatori a presentare progetti di ricerca cooperativi da finanziare che coinvolgano i paesi della Unione Europea.

Apotherapy è uno dei progetti finanziati dal Programma Quadro 6 (Framework Program 6, FP6) della Commissione Europea per le Scienze della Vita e la Salute.
E’ un progetto di collaborazione che unisce esperti di 7 paesi Europei e coinvolge sia ricercatori di base e biotecnologi che oncologi, che nel loro lavoro quotidiano sono a contatto diretto con i pazienti affetti da tumore. Il progetto Apotherapy è stato concepito per sfruttare le conoscenze dei ricercatori di ciascuna unità coinvolta per generare e valutare l’efficacia di nuove molecole ad attività antitumorale che possano essere utilizzate contro un ampio spettro di tumori con scarsi effetti indesiderati.

Il progetto è basato su una proteina, CD40, che è presente, ma a livelli bassi, sulla superficie di diversi tipi di cellule normali all’interno del nostro corpo.
Il ruolo di questa proteina varia a seconda della sua espressione ma si sa, per esempio, che gioca un ruolo importante nell’orchestrare la risposta ai patogeni, come virus e batteri.
Studi su CD40 hanno evidenziato come questa molecola possa attivare una forma di morte cellulare controllata, chiamata apoptosi, in cellule tumorali. La morte cellulare e il suo controllo sono funzioni critiche per il corpo poichι la rimozione di cellule danneggiate è essenziale per la salute dell’organismo. CD40 è anche in grado di attivare le difese naturali dell’organismo contro le cellule tumorali, un complesso processo noto come risposta immune antitumorale.

Tuttavia, CD40 non svolge sempre queste funzioni; deve infatti essere attivato quando richiesto dal suo ligando CD40L. La funzione di un ligando è quella di legarsi alla sua molecola bersaglio e di attivare una cascata di eventi che possono avere diversi effetti per la cellula, inclusa la sua stessa morte.

Tutte queste qualità, fanno di CD40 un candidato ideale per un nuovo e potenzialmente potente e versatile strumento di lotta contro il tumore. Apotherapy disegnerà trasportatori microscopici di nuova generazione per veicolare segnali (CD40L) che attivino CD40 che è espresso sulla superficie delle cellule tumorali. (Figura 1). Ricercatori di Novosom AG, Germania, svilupperanno questi liposomi “trasportatori” in maniera tale da renderli attratti dalla massa tumorale. Questo efficiente sistema viene definito “veicolamento genico indirizzato” e offre una possibilità di veicolare in maniera selettiva la terapia antitumorale esattamente dove è richiesta, evitando di produrre effetti significativi al tessuto normale circostante.

Questi trasportatori sintetici non rappresentano l’unico mezzo attraverso il quale siamo in grado di attivare CD40 e uccidere le cellule tumorali. In Finlandia, Grecia e Svezia, esperti scienziati che lavorano sotto la guida rispettivamente dei dottori Hemminki, Eliopoulos e Loskog, lavoreranno per creare un virus in grado di veicolare il gene del ligando di CD40 ai tumori. I ricercatori useranno un comune virus del raffreddore, che è stato modificato in modo che le parti virali  indesiderate sono state sostituite dal gene che produce CD40L. In questo modo, l’adenovirus ricombinante CD40L agisce come u cavallo di Troia, poichι è stato generato per favorire l’ingresso nella cellula e per veicolare il gene di interesse, l’attivatore di CD40. Una volta all’interno della cellula tumorale, il CD40L viene espresso e il destino della cellula tumorale è segnato. Gli scienziati sperano di chiarire le complesse ripercussioni della morte cellulare indotta da CD40. La speranza è che il contributo del sistema immunitario attivato sia critico per l’eradicazione del tumore dall’organismo, dato che le nostre cellule immunitarie sono in grado di cercare attivamente e di distruggere le cellule tumorali ancora vive (Figura 2).

Un gruppo di esperti di Istologia, guidati dal dr Ehrman della Repubblica Ceca, analizzerà a livello cellulare gli effetti dell’attivazione di CD40 sul tumore e sull’area circostante. Questo lavoro è essenziale poichι documenterà e confermerà quello che succede all’interno dell’organismo sia a tempi brevi che a tempi lunghi dal trattamento con CD40L. La regressione tumorale da sola non è un obiettivo adeguato per la ricerca scientifica. E’ di vitale importanza capire, non solo cosa succede quando si somministra una terapia antitumorale, ma anche con quale meccanismo questa esplica la sua azione.

Con questo in mente, ricercatori in Italia e nel Regno unito, guidati rispettivamente dai dottori Broggini e Falasca, studieranno come si può rendere più efficiente l’attivazione di CD40 (Figura 3). I meccanismi di regolazione della morte delle cellule normali, coinvolgono diversi “freni” che contrastano i segnali di morte e agiscono inibendo la capacità di CD40 di indurre morte cellulare in condizioni normali. In sostanza la cellula deve rimuovere questi “freni” per permettere al processo di morte di procedere. Un’analisi dettagliata di quali siano e di come agiscano questi sistemi inibitori è centrale per lo sviluppo di una terapia basata su CD40.
Lo sviluppo di molecole antagoniste, che possano far rilasciare questi “freni” è essenziale perchι CD40 sia in grado di esplicare tutte le sue potenzialità come trattamento antitumorale.

Ogni gruppo di ricercatori è guidato nella pratica quotidiana dal proprio responsabile e il progetto, nel suo insieme, è coordinato dal leader del gruppo Greco, il dr Aristide Eliopoulos. Il consorzio di scienziati Apotherapy, clinici e ricercatori si incontreranno annualmente per valutare in dettaglio i progressi di ciascun gruppo. Gli obiettivi della ricerca sono stati ben pianificati e speriamo, non solo di raggiungerli, ma di andare oltre, portando queste ricerche di base sempre più vicino ai pazienti che ne hanno bisogno. All’approssimarsi della fine dei tre anni di finanziamento, cercheremo di proseguire applicando per nuovi fondi della Commissione Europea nella speranza di portare terapie basate su CD40 in studi clinici.

_________________________


Apotherapy: ‘CD40 ligand-based modalities for the treatment of solid tumours’.
Contratto numero: 037344
Costo totale: € 2,110,263
Finanziamento della Commisiione: € 1,895,900
Apotherapy
 
CD40, cancer, therapy, PI3 kinase, immunotherapy, gene therapy, signaling, European Commission Program, FP6, Virtual Medical Lab, Faculty of Medicine, University of Crete
Read More... | Content

For The Public Content : For The Public (DE)
Posted by admin on Friday, May 04 @ 16:13:39 EEST (2329 reads)

 
The Apotherapy project: information for the public (March 2007)
(Also available in: GR[GR] - CZ[CZ] - FI[FI] - DE[DE] - IT[IT] - SE[SE] - EN[EN] )

Das Apotherapy-Projekt: Europäische Wissenschaft zur Krebs-Therapie           
                       
Die meisten von uns kennen jemanden, dessen Leben durch Krebs betroffen ist. Trotz Fortschritte in der medizinischen Forschung im Laufe der letzten Jahrzehnte bleibt diese Krankheit eine Haupttodesursache in entwickelten Ländern. In der Europäischen Union ist fast jeder fünfte Todesfall durch Krebs bedingt.

Der Begriff „Krebs“ beschreibt eine Reihe von Erkrankungsformen, die alle auf die unkontrollierte Vermehrung von „entarteten“ Körperzellen zurückzuführen sind. Krebs-Zellen können sich rasch teilen und einen Tumor im Körper bilden. In einigen Fällen können sich dann Krebs-Zellen aus einem Tumor lösen und zu einer anderen Stelle im Körper wandern. Dieser Vorgang, der als Metastasierung bezeichnet wird, kann zur Entstehung von sekundären Tumoren führen.

Heute sind spezifische Behandlungen für individuelle Krebs-Formen verfügbar, durch die die Überlebenschance von Krebspatienten deutlich erhöht werden kann. Die gängigen Behandlungsmethoden, wie Chemotherapie und Strahlentherapie, garantieren jedoch nicht immer eine langfristige Heilung und die einhergehenden Nebenwirkungen können einen enormen Einfluss auf das Leben von Krebs-Leidenden ausüben.

Aufgrund der steigenden Lebenserwartung der europäischen Bevölkerung und der höheren Wahrscheinlichkeit mit zunehmendem Alter an Krebs zu erkranken, ist es notwendig das Problem Krebs weiter anzugehen und neue Therapien mit größerer Wirkung und geringeren Nebenwirkungen zu entwickeln.

Die Europäische Union bietet in regelmäßigen Abständen finanzielle Unterstützung für bestimmte wissenschaftliche Vorhaben an, an denen Arbeitsgruppen verschiedener EU-Länder kooperativ zusammen arbeiten. Apotherapy ist eines der Projekte, das durch das Rahmen-Programm 6 (FP6) der EG-Kommission für Lebenswissenschaften und Gesundheit gefördert wird. Das Projekt ist eine Forschungs-Kollaboration zwischen Experten aus 7 europäischen Ländern. Es vereinigt Wissenschaftler der Grundlagenforschung und der Biotechnologie sowie praktizierende Onkologen, die täglich im Kontakt mit Krebs-Patienten stehen.Die Kompetenzen der einzelnen Forschungsteams soll durch das Apotherapy Projekt gebündelt werden und zur Entwicklung und Testung neuer Antikrebs-Mittel führen. Diese Mittel sollen für eine Vielzahl verschiedener Tumor-Typen mit minimalen Nebenwirkungen anwendbar sein.

Das Projekt beruht auf einem Protein, CD40, das in geringen Mengen auf der Oberfläche von verschiedenen Zelltypen des Körpers gefunden wird. Eine wichtige Funktion von CD40 besteht darin, die körpereigene Abwehr gegen Krankheitserreger, wie Viren und Bakterien, zu initiieren und zu „koordinieren“. Interessanterweise haben Studien gezeigt, dass das CD40 Molekül auch eine Form des kontrollierten Zelltodes - Apoptose genannt - in Tumor-Zellen hervorrufen kann. Der Zelltod und seine Kontrolle sind kritische Funktionen für den Körper, da die Eliminierung von beschädigten Zellen für die Gesundheit des Organismus notwendig ist. CD40 ist auch dafür bekannt, körpereigene Abwehrmechanismen gegen Krebs-Zellen zu aktivieren; ein komplizierter Prozess, der als Antitumor-Immunantwort bezeichnet wird. 

CD40 führt jedoch diese Funktionen nicht zu jeder Zeit durch, vielmehr muss es, je nach Notwendigkeit, von seinem Protein-Partner oder „Liganden“ CD40L aktiviert werden. Die Funktion eines „Liganden“ besteht darin an sein Zielmolekül zu binden um so eine Kaskade von Zellereignissen auszulösen, die unterschiedliche Folgen für die Zelle, einschließlich ihres eigenen Todes, haben können.

Die biologischen Qualitäten des CD40 Proteins machen es zu einem idealen Kandidaten für die Basis eines neuartigen, potenziell starken und vielseitigen Antitumor-Werkzeugs. Apotherapy wird synthetische, mikroskopisch kleine Träger entwickeln, um den „Signalgeber“ (CD40L) an die Oberfläche von Tumor-Zellen zu liefern, der dann CD40 aktivieren kann (Abbildung 1). Wissenschaftler von der Firma Novosom AG in Deutschland werden Liposomen-basierende Träger entwickeln, die gezielt von der Tumor-Masse aufgenommen werden. Dieses effiziente System wird als „zielgerichteter Gen-Transfer“ bezeichnet und bietet die Möglichkeit eine Krebs- Therapie genau dorthin zu leiten, wo sie erforderlich ist, ohne dass es zur Schädigung von normalem Umgebungsgewebe kommt.

Zeitgleich arbeiten erfahrene Wissenschaftler in Finnland, Griechenland und Schweden, unter der Leitung von Dr. Hemminki, Dr. Eliopoulos bzw. Dr. Loskog daran, Viren herzustellen, die das CD40 Liganden-Gen zu Tumoren liefern können. Die Wissenschaftler werden ein gewöhnliches Schnupfen-Virus (Adenovirus) verwenden, das im Laboratorium so modifiziert wird, dass alle unerwünschten Virengene gegen das CD40L Gen ausgetauscht werden. Auf diese Weise wird eine Art „trojanisches Pferd“ konstruiert, durch das es möglich ist CD40L in Tumor-Zellen einzuschleusen. Die Produktion des CD40L Proteins und die Interaktion mit seinem Partner CD40 an der Zelloberfläche soll dann das Schicksal der Tumor-Zellen besiegeln; die Wissenschaftler hoffen, dass es zu einem CD40-veranlassten Tod der Tumor-Zellen kommt. Darüber hinaus wird erhofft, dass das Immunsystem aktiviert wird und jede Tumor-Zelle im Körper aufspürt und zerstört (Abbildung 2).

Ein Team von Histologie-Experten, geführt von Dr. Ehrmann in Tschechien, wird dafür verantwortlich sein, die zellulären Auswirkungen einer CD40 Aktivierung sowohl  für den Tumor als auch für umgebendes Gewebe zu analysieren. Diese Untersuchungen sind notwendig, da sie zum Verständnis beitragen, welche möglichen Konsequenzen eine kurz- bzw. langfristige CD40L-Behandlung mit sich bringt.

Forschergruppen aus Italien und Großbritannien, unter der Leitung von Dr. Broginni bzw. Dr. Falasca, werden sich damit beschäftigen, wie das Auslösen CD40-induzierter Prozesse noch effizienter (Abbildung 3) gemacht werden kann. Eine Vielfalt zellulärer „Bremsen“ sorgt nämlich dafür, dass der Zelltod einer streng geregelten Kontrolle unterliegt, die im Normalfall eine durch CD40-inuzierte Tötung der Zelle verhindert. Gelingt es diese „Bremsen“ in Tumor-Zellen zu inaktivieren, so  wird erhofft, dass die durch CD40-ausgelösten Todessignale zu einem effizienten Absterben der Tumor-Zellen führen. Für die Entwicklung CD40-basierender Antitumor-Therapien ist es deshalb notwendig, diese hemmenden Pfade zu identifizieren, zu analysieren und sie durch geeignete Wirkstoffe zu inaktivieren.

Jede Forschergruppe im Apotherapy Projekt wird jeweils von einem wissenschaftlichen Leiter geführt. Das Projekt als Ganzes wird durch Dr. Aristides Eliopoulos, Leiter der griechischen Forschergruppe, koordiniert. Das Apotherapy Konsortium aus Wissenschaftlern, Klinikern und Forschern wird jährlich zusammentreffen, um im Detail den Fortschritt jeder Gruppe zu überprüfen.
Die Ziele für die Forschung sind gesteckt worden, und wir hoffen diese nicht nur zu erreichen, sondern einen Schritt weiter zu gehen und die gewonnenen Erkenntnisse im Kampf gegen Krebs einsetzen zu können.
Gegen Ende der dreijährigen Finanzierungs-Periode werden wir eine Finanzierungs- Verlängerung bei der EG-Kommission beantragen mit der Hoffnung, CD40-basierende Therapien in klinischen Studien untersuchen zu können.
____________________


Apotherapy: „CD40 Liganden-basierende Modalitäten für die Behandlung von soliden Tumoren“.

Vertragsnummer: 037344
Totalkosten: 2,110,263 €

Kommissionsfinanzierung: 1,895,900 €

 

Apotherapy
 
CD40, cancer, therapy, PI3 kinase, immunotherapy, gene therapy, signaling, European Commission Program, FP6, Virtual Medical Lab, Faculty of Medicine, University of Crete
Read More... | Content

For The Public Content : For The Public (FI)
Posted by admin on Friday, May 04 @ 16:12:02 EEST (2355 reads)

 
The Apotherapy project: information for the public (March 2007)
(Also available in: GR[GR] - CZ[CZ] - FI[FI] - DE[DE] - IT[IT] - SE[SE] - EN[EN] )


"Apotherapy" - projekti: Eurooppalainen tiede suuntautuu syöpähoitoihin

Useimmat meistä tuntevat jonkun jonka elämään syöpä on vaikuttanut. Huolimatta lääketieteellisen tutkimuksen harppauksista viime vuosikymmeninä, tämä sairaus on ensisijainen syy joka viidenteen kuolemaan Euroopan unionin maissa.

Termi ‘syöpä’ kattaa suuren joukon sairauksia, joille kaikille on yhteistä elimistön joidenkin solujen hallitsematon jakautuminen ja kasvu. Nämä syöpäsolut muodostavat syöpäkasvaimia, ja voivat joissakin tapauksissa myös vaeltaa alkuperäiseltä kasvupaikaltaan toisaalle elimistöön ja muodostaa etäpesäkkeitä (=metastaaseja).

Nykyään moniin syöpäsairauksiin on olemassa omia hoitomuotoja ja erityisesti lyhyellä tähtäimellä yhä useammat potilaat selviävät syövän diagnosoinnin jälkeen. Nykyiset hoitomuodot, mukaan lukien solunsalpaajahoidot ja sädehoidot, eivät kuitenkaan yleensä johda etäpesäkkeisen syövän lopulliseen paranemiseen ja myös ei-toivotut sivuvaikutukset heikentävät potilaan elämänlaatua merkittävästi.

Kohonnut eliniän odotus Euroopan unionin maissa ja yli 50-vuotiaiden kasvava osuus väestöstä lisäävät tarvetta syöpätutkimukselle ja tehokkaampien ja vähemmän haitallisia sivuvaikutuksia aiheuttavien hoitomuotojen etsimiselle. Euroopan unioni peräänkuuluttaa määräajoin rahoitettavakseen tutkimussuunnitelmia joissa tutkijat haluavat kehittää tieteellistä tutkimusta EU-maiden välisenä yhteistyönä.

‘Apotherapy’ on Euroopan unionin kuudennen tutkimuksen puiteohjelman (Framework Program 6) rahoittama yhteistyöprojekti, johon kuuluu asiantuntijoita seitsemästä Euroopan unionin maasta mukaan lukien tiedemiehiä perustutkimuksen ja bioteknologian alalta, sekä syöpätutkijoita jotka päivittäisessä työssään syöpäklinikoilla kohtaavat syöpäpotilaita. ’Apotherapy’ –projekti on suunniteltu kokoamaan eri tutkimusryhmien asiantuntemukset uusien tehokkaiden ja turvallisten syöpähoitojen ja lääkkeiden kehittämiseksi ja testaamiseksi.

Projekti perustuu CD40 proteiiniin, jota esiintyy pieninä määrinä elimistön monien normaalien solujen pinnoilla. CD40 tehtävä elimistössä vaihtelee esiintymispaikan mukaan, mutta sen tiedetään esimerkiksi säätelevän elimistön vasteita erilaisille tauteja aiheuttaville mikrobeille, kuten viruksille ja bakteereille. Tutkimukset osoittavat, että tämä molekyyli voi ohjata syöpäsolun ohjelmoituun solukuolemaan, apoptoosiin. Solukuolema ja sen säätelymekanismit ovat elimistön elintärkeitä mekanismeja, sillä vahingoittuneiden ja viallisten solujen poistaminen elimistöstä on organismin terveydelle välttämätöntä. Tutkimukset ovat myös osoittaneet, että CD40 aktivoi elimistön monimutkaisen syöpäsoluja vastaan kohdistuvan immuunivasteen.

CD40 ei kuitenkaan yksinään aiheuta näitä toimintoja elimistössä, vaan toimiakseen edellä mainitulla tavoin CD40 pitää aktivoida. Aktivaatio tapahtuu CD40 ligandin (CD40L) avulla. Ligandi sitoutuu kohdemolekyyliinsä (=CD40), joka aiheuttaa tapahtumaketjun soluissa, joka voi tilanteesta riippuen johtaa esimerkiksi solun kuolemaan.

CD40 ominaisuudet tekevät siitä erinomaisen kandidaatin uudeksi tehokkaaksi välineeksi taistelussa syöpäsoluja vastaan. ’Apotherapy’ -projektin yhtenä päämääränä on kehittää synteettinen mikroskooppinen kuljetin CD40 ligandille, jonka avulla ligandin vaikutus voidaan kohdentaa luontaisesti CD40 molekyylejä pinnallaan ilmentäviin syöpäsoluihin (Kuva 1). Novosom AG -yrityksen tiedemiehet Saksassa kehittävät tähän tarkoitukseen liposomivesikkeleitä, joita voidaan käyttää kohdentamaan hoito syöpäkasvaimen soluihin. Tällä menetelmällä hoito voidaan kohdentaa täsmällisesti haluttuun paikkaan eli syöpäkasvaimeen ja jättää ympäröivä normaalikudos hoidon ulkopuolelle.

Nämä synteettiset kuljettimet eivät ole ainoa käytössämme oleva tapa hyödyntää CD40 molekyyliä syöpäsolujen tappamisessa. Suomessa, Kreikassa ja Ruotsissa kokeneet tiedemiehet työskentelevät tohtoreiden Hemminki, Eliopoulos ja Loskog johdolla kehittääkseen viruksia joiden avulla CD40 ligandin geeni voidaan kuljettaa syöpäsoluihin. Tutkijat käyttävät yleistä flunssavirusta, josta on poistettu viruksen omia haitallisia geenejä ja tilalle on laitettu CD40 ligandin geeni. Tälläinen CD40 ligandi-adenovirus toimii kuten Troijan hevonen; se pääsee soluun sisään vieden mukanaan CD40 ligandin geenin, joka puolestaan aktivoi CD40 molekyylin toiminnan. Tutkijat toivovat selvittävänsä CD40 aktivaatiosta seuraavan ohjelmoidun solukuoleman monimutkaiset vaikutukset elimistössä ja elimistön oman puolustusjärjestelmän solujen aktivoitumisen toivotaan auttavan kasvainten lopullisessa häviämisessä etsimällä ja tuhoamalla jäljellä olevia syöpäsoluja (Kuva 2).

Tohtori Ehrmannin johtama histologien ryhmä Tsekin tasavallasta analysoi solutasolla nähtävät CD40 vaikutukset sekä kasvainkudoksessa että kasvainta ympäröivällä alueella. Kudosleikkeiden avulla voidaan selvittää täsmällisesti mitä elimistössä tapahtuu sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä CD40-hoidon  antamisen jälkeen. Kasvaimen häviämisen toteaminen ei ole riittävä päämäärä tieteelliselle tutkimustyölle; oleellista hoidon antamisen jälkeen on myös ymmärtää millä mekanismilla syöpäkasvaimen häviäminen tapahtuu.

Tämän vuoksi tutkijaryhmät Italiasta ja Isosta-Britanniasta, tohtoreiden Broginni ja Falasca johdolla, tutkivat kuinka CD40 aktivaatiosta voitaisiin saada tehokkaampi (Kuva 3). Tarkoin kontrolloidussa elimistön normaalien solujen kuoleman säätelyssä on useita jarrumekanismeja, jotka voivat estää kuolemaan johtavien signaalien vaikutukset normaalitilanteessa. Lyhyesti sanottuna solun pitää poistaa nämä ”jarrut”, jotta sen toiminta voisi ohjautua kuolemaan johtavalle säätelyreitille. Keskeistä CD40 molekyyliin perustuvassa hoidossa onkin selvittää mitä nämä solukuolemaa estävät säätelyreitit ovat ja miten ne toimivat. Säätelymekanismien ”jarrujen” poistaminen siihen suunniteltujen kemikaalien avulla on oleellinen osa projektin onnistumista jotta voitaisiin hyödyntää koko CD40 molekyylin potentiaali syövän hoidossa.

Tutkimusryhmien johtajat ohjaavat tutkijoita päivittäisessä työssä ja ’Apotherapy’ –projektin koordinaattorina toimii Kreikan tutkimusryhmän johtaja, tohtori Aristides Eliopoulos. ’Apotherapy’ –projektin tiedemiehet, kliinikot ja tutkijat tapaavat toisensa vuotuisissa kokouksissa, joissa arvioidaan projektin etenemistä sen kaikilla osa-alueilla. Edellä esitettyjen suunniteltujen tavoitteiden lisäksi toivomme tuovamme syövän perustutkimusta lähemmäksi syöpäpotilaita jotka viime kädessä tutkimuksesta mahdollisesti hyötyvät. Kolmivuotisen tutkimusprojektin edetessä tulemme hakemaan jatkorahoitusta Euroopan unionilta voidaksemme aloittaa CD40 molekyyliin perustuvat hoitomuodot kliinisissä potilaskokeissa.

Apotherapy: ‘CD40 ligand-based modalities for the treatment of solid tumours’.
Contract number: 037344
Total cost: € 2,110,263
Commission funding: € 1,895,900

Apotherapy
 
CD40, cancer, therapy, PI3 kinase, immunotherapy, gene therapy, signaling, European Commission Program, FP6, Virtual Medical Lab, Faculty of Medicine, University of Crete
Read More... | Content

Visitors:
Designed by: George Savakis for Virtual Medical Lab (Faculty of Medicine - Univercity of Crete)