For The Public (SE) For The Public (IT) For The Public (DE) For The Public (FI) For The Public (CZ) For The Public (GR)
Home
About Us
Contact us
Consortium Description
Management
Research Partners
Partner Institutions
Research Activities
Summary
Dissemination of Knowledge
News
Contact
Press Releases
Events
FP6 Facts
For The Public
(Multilingual Content)
Project
News And Views
FP6

Content : For The Public (CZ)
Posted on Friday, May 04 @ 16:10:04 EEST by admin
For The Public
 
The Apotherapy project: information for the public (March 2007)
(Also available in: GR[GR] - CZ[CZ] - FI[FI] - DE[DE] - IT[IT] - SE[SE] - EN[EN] )

Projekt Apotherapy: vύvoj novύch metod lιčby rakoviny

Třνletύ mezinαrodnν projekt Apotherapy podporovanύ z fondů EU v rαmci 6. rαmcovιho programu (FP6) vychαzν ze současnύch znalostν o signαlnνch drahαch, kterι vedou k programovanι smrti buňky, tzv. apoptσze. Cνlem projektu v nejširšνm slova smyslu je najνt chemickι lαtky – signαly (ligandy), kterι vyvolajν zαnik nαdorovι buňky prαvě cestou programovanι buněčnι smrti. Přinutν buňku k sebevraždě apoptσzou. Proto nαzev Apotherapy. Hlavnνm motivacν tύmu 7 vύzkumnύch laboratořν zϊčastněnύch na tomto projektu je společnα snaha o zlepšenν dosud ne zcela uspokojivύch vύsledků protinαdorovι lιčby.
Zαkladnν idea vychαzν z faktu, že na povrchu buněk mnoha nαdorů je přνtomen receptor CD40 ( obr. 1 ), po jehož aktivaci přνslušnύm ligandem je vyvolαna imunitnν odpověď vedoucν k destrukci nαdorovι buňky apoptσzou (obr. 2). Jak řνkα hlavnν koordinαtor projektu, prof. Aristides Eliopoulos z Laboratoře molekulαrnν a buněčnι biologie lιkařskι fakulty Univerzity na Krιtě, jde o zαsah „Achillovy paty“ nαdorovι buňky.
Projekt  mα několik dνlčνch cνlů:
1. vyvinout vhodnι a dostatečně specifickι ligandy receptoru CD40, kterι budou schopny vyvolat přirozenou obrannou, tedy imunitnν odpověď nαdorovύch buněk a přivιst je na drαhu apoptσzy.
2. protože bylo zjištěno, že ϊtlumem aktivity bνlkoviny (PI3 kinαzy) regulujνcν dělenν buňky se vύrazně zesiluje proces aktivace CD40, budou se připravovat takι lαtky potlačujνcν ϊčinnost prαvě tιto kinαzy (syntetickι inhibitory ze skupiny inositolfosfαtů) (obr.3). Na vύvoji těchto lαtek se budou podνlet vědci z laboratořν Univerzity na Krιtě, University College v Londύně, laboratořν Instituto Mario Negri v Milαně a Univerzity v Uppsale.
3. třetνm nemιně vύznamnύm cνlem projektu je zajistit, aby se přνslušnα lαtka (ligand a inhibitor) k nαdorovι buňce dostala. Nejzajνmavějšνm způsobem se zdα bύt přenos ligandu do nαdorovι buňky pomocν laboratorně připravenύch mikročαstic (liposomů). Snadno splύvajν s plazmatickou membrαnou a ligandy do nich vloženι se tak dostαvajν do těsnι blνzkosti k receptorům CD40. Druhou metodou je použνt coby přenašečů viry, do nichž byla vložena genetickα informace pro tvorbu přνslušnιho ligandu (rekombinantnν adenoviry). Na tιto problematice budou pracovat vědci z Univerzity v Helsinkαch a tύm německι biotechnologickι firmy Novosom AG.
Experimenty budou provαděny na buňkαch izolovanύch z různύch nαdorů, předevšνm vaječnνku, plic a močovιho měchύře, pěstovanύch v kultivačnνm mιdiu za laboratornνch podmνnek. Budou takι použity myšν modely těchto nαdorů.
Tύm Laboratoře molekulαrnν patologie LF UP v Olomouci bude testovat efekt připravenύch ligandů a inhibitorů na nαdorovι buňky i na experimentαlnν zvνřata. Bude provαdět průkaz programovanι buněčnι smrti různύmi metodikami a určovat zda se v experimentu jednalo skutečně o specifickύ zαsah nαdorovύch struktur, nebo o nežαdoucν plošnύ zαnik všech buněk, včetně nenαdorovύch.
CD40 a jeho ligand CD40L hrajν důležitou roli v regulaci imunitnνho systιmu a ustavenν funkčnν rovnovαhy (homeostαzy) buněk, tkαnν a celιho organismu. CD40 se vύznamně podνlν na množenν a funkčnνm rozrůzněnν (diferenciaci) bνlύch krvinek – B lymfocytů, kterι jsou vύznamnι pro imunitnν odpověď zprostředkovanou protilαtkami. CD40 se však takι ϊčastnν na aktivaci dalšνch typů buněk imunitnν soustavy – mikrofαgů, cytotoxickύch T lymfocytů a dendritickύch buněk. Bylo zjištěno, že sprαvnα funkce CD40 podmiňuje uchovαnν protinαdorovι a protivirovι imunity. CD40 se ovšem nevyskytuje jen na buňkαch imunitnνho systιmu, ale i na jinύch typech buněk, včetně nαdorovύch.
Normαlnν buňky jsou vůči aktivitě ligandu CD40 rezistentnν. Nereagujν na něj a chovajν se normαlně – na rozdνl od buněk nαdorovύch. Obsadν-li tento ligand receptory CD40 na nαdorovύch buňkαch, je blokovαn jejich růst a dělenν a buňky jsou nasměrovαny k zαniku. Tento poznatek by se pravděpodobně mohl využνt pro lιčbu těch nαdorů, kterι majν funkčnν receptor CD40. Bude-li tato hypotιza potvrzena vύsledky projektu, mohlo by to vιst k zahαjenν klinickι studie zejmιna u pacientů s karcinomy plic, ovaria a močovιho měchύře.

Apotherapy: ‘CD40 ligand-based modalities for the treatment of solid tumours’.
Contract number: 037344
Total cost: € 2,110,263

Commission funding: € 1,895,900
Apotherapy
 
CD40, cancer, therapy, PI3 kinase, immunotherapy, gene therapy, signaling, European Commission Program, FP6, Virtual Medical Lab, Faculty of Medicine, University of Crete
 
 Visitors:
Designed by: George Savakis for Virtual Medical Lab (Faculty of Medicine - Univercity of Crete)