For The Public (SE) For The Public (IT) For The Public (DE) For The Public (FI) For The Public (CZ) For The Public (GR)
Home
About Us
Contact us
Consortium Description
Management
Research Partners
Partner Institutions
Research Activities
Summary
Dissemination of Knowledge
News
Contact
Press Releases
Events
FP6 Facts
For The Public
(Multilingual Content)
Project
News And Views
FP6

Content : For The Public (SE)
Posted on Friday, May 04 @ 16:57:38 EEST by admin
For The Public
 
Apoterapiprojektet: information till allmänheten (Mars 2007)
(Also available in: GR[GR] - CZ[CZ] - FI[FI] - DE[DE] - IT[IT] - SE[SE] - EN[EN] )


Apoterapiprojektet: Europeisk forskning för cancerbehandling  
       

Många av oss känner någon som drabbats av cancer. Trots framgångar inom medicinsk forskning fortsätter cancer att vara en av de sjukdomar som orsakar flest dödsfall i västvärlden. Inom Europeiska Unionen orsakar cancer 1 av 5 dödsfall.

Ordet cancer omfattar en bredd av olika tumörformer där alla består av okontrollerat växande celler. Cellerna bildar tumörer (knölar) i det organ där den okontrollerade delningen startat och i vissa fall kan cellerna bege sig till nya organ och bilda metastaser.

Idag finns behandlingar som är specifika för olika former av cancer och denna utveckling har genom åren lett till att allt fler människor förlänger sin överlevnadstid efter diagnos. Tyvärr ger dagens behandlingar såsom kemoterapi och strålning ej långvariga effekter och deras biverkningar är ofta svåra.

Med ökad livslängd inom den Europeiska Unionen samt en växande 50+ åldersgrupp är det viktigt att fortsätta forskning kring nya cancerbehandlingar med bättre effekt och färre biverkningar. Den Europeiska Unionen inbjuder med jämna mellanrum vetenskapsmän att ansöka om medel för att utveckla forskningssamarbeten mellan olika EU länder.

Apoterapiprojektet är ett av de projekt som finansieras genom det 6:e ramprogramet (FP6) via den Europeiska kommissionen. Projektet är ett samarbete mellan experter från 7 olika europeiska länder och inkluderar forskare inom grundforskning, bioteknologi och onkologer med daglig kontakt med cancerpatienter. Apoterapiprojektet utformades för att nyttja talanger från varje specifikt forskningsteam för att ta fram och utvärdera nya cancerterapier på olika cancerformer.

Projektet baseras på ett protein, CD40, som finns naturligt men i låga nivåer på vanliga celler i kroppen. Funktionen av CD40 är viktig för att aktivera kroppens försvar mot patogener så som virus och bakterier. CD40 kan även aktivera kroppens försvar mot cancer, en komplex process som kallas anti-tumör responser. Studier har visat att CD40 kan driva en form av kontrollerad celldöd som kallas apoptos i tumörceller. Celldöd och kontrollen av denna är en kritisk funktion i kroppen eftersom skadade celler måste kunna tas bort för att organismen skall överleva. CD40 måste aktiveras av sin partner CD40 ligand (CD40L). Funktionen hos en ligand är att binda till sin receptor och därigenom inducera en kaskad av intracellulära signaler som kan leda till en rad av olika händelser inkluderande celldöd.

Egenskaperna hos CD40 gör den till en ideal kandidat för terapi mot en så variabel sjukdom som cancer. Apoterapiprojektet kommer att utveckla syntetiska bärare (liposomer) för att leverera CD40L till tumörceller med CD40 uttryck (Figur 1). Forskare i Novosom AG, Tyskland, kommer att utveckla dessa liposomer på ett sätt så att de attraheras till tumören och på så sätt levererar CD40L dit. Detta målsökande system ger en selektiv behandling av cancerceller medan normal vävnad lämnas opåverkad av behandlingen.

Liposomerna är inte det enda sättet som vi kan leverera CD40L på. I Finland, Grekland och Sverige kommer erfarna forskare som arbetar under handledning av Dr Hemminki, Dr Eliopoulos och Dr Loskog att skapa virusar som levererar CD40L genen till tumörer. Ett vanligt förkylningsvirus som har modifierats på laboratoriet genom att ovälkomna gener är utplockade och utbytta mot CD40L genen används. På detta sätt bildar rekombinanta CD40L virusar trojanska hästar som kan gå in i celler och leverera önskad gen – aktivatorn av CD40. På insidan av tumören börjar CD40L att tillverkas och kan aktivera CD40. Detta leder sedan till tumörens destruktion. Forskarna i Apoterapiprojektet hoppas kunna kartlägga den komplexa signaleringen som leder till tumörcellens död både via apoptos och via aktiveringen av de immunceller som selektivt kan söka upp och döda tumörcellerna (Figur 2).

Ett team av histologer ledda av dr Ehrmann i Tjeckien ansvarar för apoptosanalysen på en cellulär nivå för att studera effekterna av CD40 aktivering hos tumörceller samt omliggande normal vävnad. Detta är ett mycket viktigt arbete eftersom det kommer att dokumentera och konfirmera vad som händer i den levande kroppen på kort och lång sikt efter att CD40L behandling är given. Enbart regression av tumörer är inte en adekvat målsättning för vetenskaplig forskning; det är viktigt att förstå vad som händer men även hur det händer. 

Med detta i åtanke kommer forskarteam från Italien och England ledda av Dr Broginni och Dr Falasca att undersöka hur CD40 aktivering kan göras mer effektiv (Figur 3). Delar av den mycket reglerade kontrollen av normal celldöd involverar ett antal bromsar som kan stoppa apoptosen och förhindra CD40 inducerad celldöd under normala förhållanden. Cellen måste därför stänga av dessa bromsar om celldöden skall inträffa. Det är centralt för CD40-baserad terapi att kartlägga dessa bromsar och hur de fungerar. Utveckling av antagonistiska kemikalier som kan ta bort bromsarna är viktiga om vi vill se full effekt av CD40 inducerad apoptos som terapi av cancer.

Varje forskarteam kommer dagligen att ledas av sin forskningsledare och projektet som helhet koordineras av den grekiske forskningsledaren Dr Aristides Eliopoulos. Apoterapikonsortsiet av forskare och kliniker kommer att mötas årligen för att detaljerat gå igenom fortskridandet för varje delteam. Forskningsteamet hoppas att uppnå målsättningarna inom Apoterapiprojektet och föra denna grundläggande forskning närmare de patienter som behöver den. Mot slutet av de tre åren som anslagen sträcker kommer gruppen att söka fortsatt finansiering från den Europeiska Kommissionen med förhoppning att föra ut CD40-baserad terapi till kliniken.

____________________Titel: Apotherapy: ‘CD40 ligand-based modalities for the treatment of solid tumours’.
Kontrakt nummer: 037344
Total kostnad: € 2,110,263
Anslag från Kommissionen: € 1,895,900


Apotherapy
 
CD40, cancer, therapy, PI3 kinase, immunotherapy, gene therapy, signaling, European Commission Program, FP6, Virtual Medical Lab, Faculty of Medicine, University of Crete
 
 Visitors:
Designed by: George Savakis for Virtual Medical Lab (Faculty of Medicine - Univercity of Crete)