For The Public (SE) For The Public (IT) For The Public (DE) For The Public (FI) For The Public (CZ) For The Public (GR)
Home
About Us
Contact us
Consortium Description
Management
Research Partners
Partner Institutions
Research Activities
Summary
Dissemination of Knowledge
News
Contact
Press Releases
Events
FP6 Facts
For The Public
(Multilingual Content)
Project
News And Views
FP6

Content : For The Public (FI)
Posted on Friday, May 04 @ 16:12:02 EEST by admin
For The Public
 
The Apotherapy project: information for the public (March 2007)
(Also available in: GR[GR] - CZ[CZ] - FI[FI] - DE[DE] - IT[IT] - SE[SE] - EN[EN] )


"Apotherapy" - projekti: Eurooppalainen tiede suuntautuu syöpähoitoihin

Useimmat meistä tuntevat jonkun jonka elämään syöpä on vaikuttanut. Huolimatta lääketieteellisen tutkimuksen harppauksista viime vuosikymmeninä, tämä sairaus on ensisijainen syy joka viidenteen kuolemaan Euroopan unionin maissa.

Termi ‘syöpä’ kattaa suuren joukon sairauksia, joille kaikille on yhteistä elimistön joidenkin solujen hallitsematon jakautuminen ja kasvu. Nämä syöpäsolut muodostavat syöpäkasvaimia, ja voivat joissakin tapauksissa myös vaeltaa alkuperäiseltä kasvupaikaltaan toisaalle elimistöön ja muodostaa etäpesäkkeitä (=metastaaseja).

Nykyään moniin syöpäsairauksiin on olemassa omia hoitomuotoja ja erityisesti lyhyellä tähtäimellä yhä useammat potilaat selviävät syövän diagnosoinnin jälkeen. Nykyiset hoitomuodot, mukaan lukien solunsalpaajahoidot ja sädehoidot, eivät kuitenkaan yleensä johda etäpesäkkeisen syövän lopulliseen paranemiseen ja myös ei-toivotut sivuvaikutukset heikentävät potilaan elämänlaatua merkittävästi.

Kohonnut eliniän odotus Euroopan unionin maissa ja yli 50-vuotiaiden kasvava osuus väestöstä lisäävät tarvetta syöpätutkimukselle ja tehokkaampien ja vähemmän haitallisia sivuvaikutuksia aiheuttavien hoitomuotojen etsimiselle. Euroopan unioni peräänkuuluttaa määräajoin rahoitettavakseen tutkimussuunnitelmia joissa tutkijat haluavat kehittää tieteellistä tutkimusta EU-maiden välisenä yhteistyönä.

‘Apotherapy’ on Euroopan unionin kuudennen tutkimuksen puiteohjelman (Framework Program 6) rahoittama yhteistyöprojekti, johon kuuluu asiantuntijoita seitsemästä Euroopan unionin maasta mukaan lukien tiedemiehiä perustutkimuksen ja bioteknologian alalta, sekä syöpätutkijoita jotka päivittäisessä työssään syöpäklinikoilla kohtaavat syöpäpotilaita. ’Apotherapy’ –projekti on suunniteltu kokoamaan eri tutkimusryhmien asiantuntemukset uusien tehokkaiden ja turvallisten syöpähoitojen ja lääkkeiden kehittämiseksi ja testaamiseksi.

Projekti perustuu CD40 proteiiniin, jota esiintyy pieninä määrinä elimistön monien normaalien solujen pinnoilla. CD40 tehtävä elimistössä vaihtelee esiintymispaikan mukaan, mutta sen tiedetään esimerkiksi säätelevän elimistön vasteita erilaisille tauteja aiheuttaville mikrobeille, kuten viruksille ja bakteereille. Tutkimukset osoittavat, että tämä molekyyli voi ohjata syöpäsolun ohjelmoituun solukuolemaan, apoptoosiin. Solukuolema ja sen säätelymekanismit ovat elimistön elintärkeitä mekanismeja, sillä vahingoittuneiden ja viallisten solujen poistaminen elimistöstä on organismin terveydelle välttämätöntä. Tutkimukset ovat myös osoittaneet, että CD40 aktivoi elimistön monimutkaisen syöpäsoluja vastaan kohdistuvan immuunivasteen.

CD40 ei kuitenkaan yksinään aiheuta näitä toimintoja elimistössä, vaan toimiakseen edellä mainitulla tavoin CD40 pitää aktivoida. Aktivaatio tapahtuu CD40 ligandin (CD40L) avulla. Ligandi sitoutuu kohdemolekyyliinsä (=CD40), joka aiheuttaa tapahtumaketjun soluissa, joka voi tilanteesta riippuen johtaa esimerkiksi solun kuolemaan.

CD40 ominaisuudet tekevät siitä erinomaisen kandidaatin uudeksi tehokkaaksi välineeksi taistelussa syöpäsoluja vastaan. ’Apotherapy’ -projektin yhtenä päämääränä on kehittää synteettinen mikroskooppinen kuljetin CD40 ligandille, jonka avulla ligandin vaikutus voidaan kohdentaa luontaisesti CD40 molekyylejä pinnallaan ilmentäviin syöpäsoluihin (Kuva 1). Novosom AG -yrityksen tiedemiehet Saksassa kehittävät tähän tarkoitukseen liposomivesikkeleitä, joita voidaan käyttää kohdentamaan hoito syöpäkasvaimen soluihin. Tällä menetelmällä hoito voidaan kohdentaa täsmällisesti haluttuun paikkaan eli syöpäkasvaimeen ja jättää ympäröivä normaalikudos hoidon ulkopuolelle.

Nämä synteettiset kuljettimet eivät ole ainoa käytössämme oleva tapa hyödyntää CD40 molekyyliä syöpäsolujen tappamisessa. Suomessa, Kreikassa ja Ruotsissa kokeneet tiedemiehet työskentelevät tohtoreiden Hemminki, Eliopoulos ja Loskog johdolla kehittääkseen viruksia joiden avulla CD40 ligandin geeni voidaan kuljettaa syöpäsoluihin. Tutkijat käyttävät yleistä flunssavirusta, josta on poistettu viruksen omia haitallisia geenejä ja tilalle on laitettu CD40 ligandin geeni. Tälläinen CD40 ligandi-adenovirus toimii kuten Troijan hevonen; se pääsee soluun sisään vieden mukanaan CD40 ligandin geenin, joka puolestaan aktivoi CD40 molekyylin toiminnan. Tutkijat toivovat selvittävänsä CD40 aktivaatiosta seuraavan ohjelmoidun solukuoleman monimutkaiset vaikutukset elimistössä ja elimistön oman puolustusjärjestelmän solujen aktivoitumisen toivotaan auttavan kasvainten lopullisessa häviämisessä etsimällä ja tuhoamalla jäljellä olevia syöpäsoluja (Kuva 2).

Tohtori Ehrmannin johtama histologien ryhmä Tsekin tasavallasta analysoi solutasolla nähtävät CD40 vaikutukset sekä kasvainkudoksessa että kasvainta ympäröivällä alueella. Kudosleikkeiden avulla voidaan selvittää täsmällisesti mitä elimistössä tapahtuu sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä CD40-hoidon  antamisen jälkeen. Kasvaimen häviämisen toteaminen ei ole riittävä päämäärä tieteelliselle tutkimustyölle; oleellista hoidon antamisen jälkeen on myös ymmärtää millä mekanismilla syöpäkasvaimen häviäminen tapahtuu.

Tämän vuoksi tutkijaryhmät Italiasta ja Isosta-Britanniasta, tohtoreiden Broginni ja Falasca johdolla, tutkivat kuinka CD40 aktivaatiosta voitaisiin saada tehokkaampi (Kuva 3). Tarkoin kontrolloidussa elimistön normaalien solujen kuoleman säätelyssä on useita jarrumekanismeja, jotka voivat estää kuolemaan johtavien signaalien vaikutukset normaalitilanteessa. Lyhyesti sanottuna solun pitää poistaa nämä ”jarrut”, jotta sen toiminta voisi ohjautua kuolemaan johtavalle säätelyreitille. Keskeistä CD40 molekyyliin perustuvassa hoidossa onkin selvittää mitä nämä solukuolemaa estävät säätelyreitit ovat ja miten ne toimivat. Säätelymekanismien ”jarrujen” poistaminen siihen suunniteltujen kemikaalien avulla on oleellinen osa projektin onnistumista jotta voitaisiin hyödyntää koko CD40 molekyylin potentiaali syövän hoidossa.

Tutkimusryhmien johtajat ohjaavat tutkijoita päivittäisessä työssä ja ’Apotherapy’ –projektin koordinaattorina toimii Kreikan tutkimusryhmän johtaja, tohtori Aristides Eliopoulos. ’Apotherapy’ –projektin tiedemiehet, kliinikot ja tutkijat tapaavat toisensa vuotuisissa kokouksissa, joissa arvioidaan projektin etenemistä sen kaikilla osa-alueilla. Edellä esitettyjen suunniteltujen tavoitteiden lisäksi toivomme tuovamme syövän perustutkimusta lähemmäksi syöpäpotilaita jotka viime kädessä tutkimuksesta mahdollisesti hyötyvät. Kolmivuotisen tutkimusprojektin edetessä tulemme hakemaan jatkorahoitusta Euroopan unionilta voidaksemme aloittaa CD40 molekyyliin perustuvat hoitomuodot kliinisissä potilaskokeissa.

Apotherapy: ‘CD40 ligand-based modalities for the treatment of solid tumours’.
Contract number: 037344
Total cost: € 2,110,263
Commission funding: € 1,895,900

Apotherapy
 
CD40, cancer, therapy, PI3 kinase, immunotherapy, gene therapy, signaling, European Commission Program, FP6, Virtual Medical Lab, Faculty of Medicine, University of Crete
 
 Visitors:
Designed by: George Savakis for Virtual Medical Lab (Faculty of Medicine - Univercity of Crete)